Polityka prywatności

 serwisu internetowego Prato Shoes w domenie pratoshoes.pl

 

Zasady ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników serwisu internetowego w domenie: pratoshoes.pl; dalej zwany „serwisem”  – w związku z korzystaniem przez użytkowników z funkcjonalności lub usług dostępnych za pośrednictwem serwisu prowadzonego przez Administratora w osobie: Karolina Pilch-Kędziora, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: FIRMA "PILCH" Karolina Pilch-Kędziora, adres: Zebrzydowice nr 284B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem NIP: 5512359333, REGON: 365279137, adres poczty elektronicznej sklep@plaro.pl, tel.: 510 85 0001, dalej zwany również: jako „PRATO Shoes”.

PRATO Shoes dba o ochronę danych osobowych użytkowników stosując stosowne rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników przez osoby trzecie.

Administrator danych mając na uwadze zasady określone w art. 5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) stosuje przy przetwarzaniu danych następujące zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności, oraz a także adekwatności do celu przetwarzania. 

 

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu zgodnie z przepisami prawa w następujących odpowiednich celach:

 1. w celu zawarcia umowy na odległość z Administratorem lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na odległość z Administratorem; w celu wykonania umowy; w tym w celu obsługi konta i rozwiązywania problemów technicznych, oraz kontaktowania się z użytkownikiem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na Usługodawcy: w tym w celach księgowych, podatkowych (w tym wystawienia faktury VAT); reklamacyjnych; w celu przekazania informacji na żądanie organu państwowego na podstawie przepisów szczególnych, np. policji, prokuraturze, sądowi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. z uwagi na prawnie uzasadniony interes Usługodawcy odpowiednio: w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób, których dane dotyczą (w tym w celu windykacji należności oraz prowadzenia postępowań sądowych i egzekucyjnych); w celach analitycznych, tj. doboru usług do potrzeb Usługobiorców; optymalizacji produktów na podstawie uwag Usługobiorców, zainteresowania Usługobiorców, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji (posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Usługodawcę działań pozwala mu na usprawnienie prowadzonej działalności); w celu oferowania produktów i usług Usługodawcy bezpośrednio Usługobiorcom (marketing lub w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług (marketing) firm współpracujących z Usługodawcą bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność lub innych podmiotów); w celu oferowania produktów i usług Usługodawcy bezpośrednio Usługobiorcom (marketing lub w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług (marketing) firm współpracujących z Administratorem z wykorzystania środków komunikacji elektroniczne - przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,
  w szczególności prawo telekomunikacyjnei ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie stosownych zgód, o ile takie zgody zostały zgromadzone; w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom; w celu organizacji akcji promocyjnych, programów promocyjnych i kampanii, w których mogą wziąć udział Usługobiorcy; w celu obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienia rozliczalności (w uzasadnionym celu udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie takich wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane Usługobiorców są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa w powyżej opisanych celach – w zależności od tego z jakiej funkcjonalności serwisu lub z jakiej usługi korzysta lub korzystała dana osoba, której dane dotyczą (bowiem dane te pochodzą wyłącznie z aktywności Usługobiorcy w serwisie internetowym – z kolei zakres tych danych zależy od tego, z jakich usług lub funkcjonalności Usługobiorca korzysta lub korzystał).

Dane pochodzące od użytkowników są związane z ich aktywnością w serwisie, a zatem wszelkie dane pochodzące od użytkowników serwisu gromadzone są na dwa sposoby związane z aktywnością użytkownika. Pierwszy, poprzez dobrowolnie podawane przez użytkownika – podanie takich danych następuje poprzez wypełnienie stosownych formularzy rejestracyjnych, kontaktowych, o ile są dostępne w serwisie; w przypadku, gdy podanie oznaczonych danych jest konieczne do zawarcia umowy kategoria tych danych (np. e-mail) jest stosownie opisana. Drugi, poprzez informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisów – wśród nich mogą być: informacje w dziennikach serwerów, informacje pobierane przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej, adres IP, pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej, logi serwera. Administrator wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest konieczne ze względu na właściwość umowy/usługi/funkcjonalności lub sposób jej realizacji. Odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Usługodawcę lub niemożliwość skutecznego złożenia mu oferty zawarcia umowy sprzedaży na odległość lub niemożliwość skorzystania z danej funkcjonalności serwisu. W pozostałym zakresie brak podania danych (lub jednostkowej danej) może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie innych funkcjonalności lub usługi dostępnej w serwisie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne – przy czym konieczne jest uwzględnienie zdań poprzedzających.

 

Odbiorcy danych

Na zasadach przewidzianych prawem w zależności od zakresu i celu przetwarzanych danych mogą być one przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w zakresie danego celu przetwarzania, odpowiednio:

 1. w przypadku świadczeń innych niż drogą elektroniczną, ale wynikających z zawartej umowy na odległość – podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, jeżeli przedmiot umowy będzie miał zostać wysłany/dostarczony drogą tradycyjną; bankom lub podmiotom prowadzącym system płatności elektronicznej, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń; podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie w celu realizacji umowy; podmioty świadczące pomoc prawną – celem realizacji uprawnień przewidzianych prawem, zabezpieczenia praw i dochodzenia roszczeń z umowy;
 2. w każdym przypadku organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. policja, prokuratura, urząd skarbowy;
 3. podmioty świadczące usługi marketingowe – celem wsparcia Administratora w promocji towarów, organizacji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i kampanii;
 4. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT – w zakresie utrzymania prawidłowości działania systemu, jego aktualizacji, napraw, oraz wprowadzenia lub ulepszenia funkcjonalności;
 5. podmioty wspierające prowadzoną działalności Administratora na jego zlecenie – w tym dostawcom zewnętrznych systemów – celem wsparcia, ulepszenia lub rozwoju działalności Administratora;

o ile dochodzi do przetwarzania danych osobowych w określonym celu przy uwzględnieniu tego jakie funkcjonalności są (były) dostępne w serwisie, z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania danych, a określonych w RODO, jak i okresu, w którym określone dane mogą być przechowywane.  

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej – w tym prawidłowego funkcjonowania działalności Administratora, przy uwzględnieniu terminów przedawnienia roszczeń oraz okresu uzasadnionego koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa przepisów prawa obligujących Administratora do przechowywania tychże dokumentów.  Administrator jednocześnie informuje, iż termin przedawnienia roszczeń został opisany w art. 118 Kodeku cywilnego, chyba że w danym przypadku ma zastosowanie przepis szczególny. Z kolei w art. 74 ust. 2 lit. 4 ustawy o rachunkowości został opisany przewidziany prawem okres obowiązku przechowywania przez Administratora dowodów księgowych. Administrator jednocześnie wyjaśnia, że: dane zawarte na umowach i załącznikach do tychże umów są przechowywane do trzech miesięcy po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy; dane przekazywane z wykorzystaniem dostępnych formularzy w serwisie są przechowywane przez okres trzech lat celem zachowania zasady rozliczalności; dokumenty związane z rękojmią i reklamacją będą przechowywane przez okres roku po terminie upływie okresu rękojmi lub rozpatrzeniu reklamacji, w zależności, która z tych okoliczności nastąpi później, dane dla celów marketingowych w zakresie przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przewidzianej przepisami prawa – przechowywane będą do momentu wycofania zgody; z kolei w przypadku przetwarzania tychże danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu (żądania zaprzestania przetwarzania danych przez osobę, której dane dotyczą, lub innego równoważnego żądania). Z końcem okresu przechowywania – zgodnie z przepisami prawa – dane osobowe zostaną usunięte.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych  

Administrator informuje ponadto osobę, której dane dotyczą:

 1. o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 2. że w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na postawie oświadczenia o wyrażeniu zgody (podstawa prawna odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)) – osoba wyrażający taką zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, które wywoływałyby wobec Usługobiorcy skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Administrator w ramach wykonywanych czynności korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do: zarządzania serwisem; stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa; badania zagregowanego ruchu użytkowników w ramach serwisów oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics.
 4. że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z serwisu w urządzeniu użytkownika mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Instagram, Google+, w celu umożliwienia użytkownikom skorzystanie z funkcjonalności serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Podmioty te określają zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym Administrator informuje, iż nie ma wpływu na prowadzoną przez tychże dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby przed skorzystaniem z funkcjonalności/zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy użytkownik zapoznał się z regulacjami dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies tychże podmiotów, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem tychże stron lub serwisów w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

 

Pliki cookies

Mając na uwadze art. 173 ustawy prawo telekomunikacyjne Administrator wyjaśnia, iż serwis korzysta z plików cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Te pliki zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Są one wykorzystywane w celu: ułatwienia użytkownikowi korzystania z serwisu podczas jego przeglądania; późniejszego skojarzenia użytkownika w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; oraz dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do określonych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika.

W ramach serwisu są wykorzystywane następujące rodzaje plików cookies: „sesyjne” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej użytkownika. Zaleca się wobec tego, aby użytkownik sprawdził ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się z kolei jakie informacje są udostępniane przez jego przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu użytkownik może zapoznać się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.


Administrator wyjaśnia również, iż możliwa jest zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez zmianę konfiguracji ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

Administrator wyjaśnia, że przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą zatem dokonać zmiany ustawień
w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies, a także skorzystanie
z możliwości automatycznego blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje w zakresie plików cookies są zawarte w ustawieniach lub dokumentacji przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Zauważyć należy przy tym, iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji użytkownika, o ile takie występują w serwisie, może utrudnić,
a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z serwisu (lub funkcjonalności serwisu).

Ponadto, Administrator wyjaśnia, iż informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika); nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa; nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Administratora  nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Administrator mając na uwadze powyższe wskazuje, iż dane są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w tym:

 1. przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 2. przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 3. przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych; zwane w niniejszym dokumencie jako: „RODO”);
 4. przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 5 września 2019.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl