Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego PRATO Shoes

I. Słowniczek

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym również Konsument, która ukończyła co najmniej 13 lat, przy czym
  w przypadku nieosiągnięcia przez nią pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli przepisy prawa tego wymagają, chyba że zawierana jest umowa, o charakterze wskazanym w art. 20-22 Kodeksu cywilnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawiera umowę ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość.
 2. Sprzedawca – Karolina Pilch-Kędziora, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: FIRMA "PILCH" Karolina Pilch-Kędziora, adres: Zebrzydowice nr 284B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem NIP: 5512359333, REGON: 365279137, adres poczty elektronicznej: sklep@plaro.pl, tel.: 510 850 001.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługobiorca – Klient, który korzysta z usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca – Sprzedawca, który świadczy usługi droga elektroniczną.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów, w języku polskim, przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość - sklepu internetowego, dostępnego pod adresem serwisu internetowego: www.pratoshoes.pl, dostarczanych wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co do których wyłącznym akceptowanym sposobem płatności jest zapłata w złotych polskich (PLN).
 2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego w serwisie internetowym pod adresem www.pratoshoes.pl, określając rodzaj i liczbę sztuk towaru. Podczas składania zamówienia Klient wybiera również sposób zapłaty oraz dostawy towaru.
 4. Informacje podane na stronach internetowych w serwisie www.pratoshoes.pl, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Wyżej wymienione informacje nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za
  pośrednictwem odesłania internetowego zamieszczonego na stronie sklepu internetowego pod linkiem https://pratoshoes.pl/polityka-prywatnosci oraz sporządzić jego wydruk.
 6. Opłaty za połączenie z biurem obsługi Sprzedawcy, podanym w rozdziale I pkt. 2:
  a) z telefonów stacjonarnych – opłata jak za połączenie lokalne;
  b) z telefonów komórkowych – opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci komórkowej.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się
  w sklepie internetowym oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, uprzedzając o tym fakcie na stronie internetowej sklepu, podając termin zakończenia akcji promocyjnej czy wyprzedaży.
 8. Informacja o cenie podawana w sklepie internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale III pkt. 5. lit. b. poniżej. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów. W przypadku podania na stronie sklepu internetowego błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie siedmiu dni od momentu jej zawarcia. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadkach przewidzianych prawem z uwzględnieniem rozdziału VII Regulaminu.
 9. Towary znajdujące się w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Towary nie są objęte gwarancją, chyba że przy towarze zaznaczono inaczej, określając jej treść oraz sposób realizacji.
 10. Sprzedawca na życzenie klienta wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony towar, w przypadku zamówienia kilku sztuk towaru ceny poszczególnych towarów sumuje się, oraz kosztów dostawy zamówionego towaru. Łączna cena, na którą składa się cena towaru oraz koszty dostawy, jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia. Po dokonanym przez Klienta wyborze sposobu płatności, dostawy oraz adresie dostawy towaru zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówienia przed potwierdzeniem złożenia przez niego zamówienia.
 12. Koszty przesłania do Klienta zamówionego towaru (koszty dostawy) obowiązany jest uiścić Klient. Koszty dostawy mogą obejmować dodatkowe - wyraźnie określone - koszty, tj. przesyłka priorytetowa, przesyłka ubezpieczona, o ile w danym przypadku takie koszty przewidziano i Klient dokonał wyboru opcji przesyłki obejmującej takie dodatkowe koszty. Każdorazowo suma takich kosztów zostaje podana Klientowi przed potwierdzeniem złożenia przez niego zamówienia.
 13. Na podstawie zawartej umowy sprzedaży na odległość, Strony są zobowiązane do świadczenia wzajemnego
  w następujący sposób: świadczenie Sprzedawcy polega na przeniesieniu posiadania (wydaniu towarów) oraz własności zamówionego towaru o cechach oznaczonych w zamówieniu (m.in. rozmiar, kolor, model) na rzecz Klienta, natomiast świadczenie Klienta polega na zapłacie łącznej ceny, na którą składa się cena towaru oraz koszty dostawy towaru. W przypadku zamówienia towaru obejmującego usługę personalizacji towaru, o ile taka usługa jest dostępna – koszty takiej usługi zawarte są w cenie towaru, chyba że przy towarze inaczej zaznaczono.
 14. Świadczenie Sprzedawcy zostanie spełnione jednorazowo, towar zostanie wydany niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni od daty zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. Sprzedawca może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki Klient nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego.
 15. Porozumiewanie się z Klientem będzie następować z wykorzystaniem środków indywidualnego porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie: 510 850 001, pocztą elektroniczną: sklep@plaro.pl.
 16. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówione towary bez wad. W przypadku dostarczenia Konsumentowi rzeczy wadliwych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności w oparciu o art. 556 i n.
 17. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 18. Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox’u) podczas rozpoczęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 

III. Zawarcie Umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep Internetowy

 1. Klient może zawrzeć umowę sprzedaży wybranych towarów na odległość za pośrednictwem formularza Sklepu Internetowego. Umowa sprzedaży towarów zostanie zawarta z Konsumentem wraz z otrzymaniem przez niego wiadomości e-mail, o której mowa w treści pkt. 5. lit. b. rozdziału III Regulaminu, poniżej. Umowa sprzedaży towarów zostanie zawarta z Klientem niebędącym konsumentem wraz z otrzymaniem przez niego wiadomości e-mail, o której mowa w treści pkt. 5. lit. b. rozdziału III Regulaminu, poniżej oraz zaksięgowaniu zapłaty za towar na koncie Sklepu, chyba że indywidulanie ustalono inny sposób płatności (pobranie etc.).
 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową sklepu dostępnego w serwisie internetowym pod adresem www.pratoshoes.pl, a następnie dokonać wyboru towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć zamówienie ze wskazaniem ilości, rozmiaru oraz miejsca i sposobu dostawy, formy płatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje.
 3. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Dni wolne od pracy (niedziele i święta) określane są na podstawie Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.4.28 z późn. zm.).
 5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:

  a) e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu (od tego momentu oferta wiąże oferenta (Klienta) - związanie to polega na tym, że adresat oferty (Sprzedawca) może przez przyjęcie oferty doprowadzić do zawarcia umowy o treści określonej w ofercie. W czasie, w którym oferta wiąże oferenta, zawarcie umowy zależy od decyzji jej adresata, chyba że oferta zostanie odwołana);

  b) e-mail o tytule "Potwierdzenie zamówienia nr XX" potwierdzające wszystkie istotne elementy zamówienia wraz z informacją, iż zamówienie zostało przyjęte przez Sprzedawcę (moment zawarcia umowy sprzedaży z Konsumentem). E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę (odrzucenie oferty).
 6. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości
  e-mail, o której mowa w treści pkt. 5. lit. b. powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez e-mail: sklep@plaro.pl.
 7. Ceny towarów podawane są w złotych polskich (PLN). Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta cenę brutto towaru. Cena brutto zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena towaru podana na stronie internetowej Sklepu nie zawiera kosztów dostawy. Klient ma możliwość uiszczenia ceny gotówką przy odbiorze osobistym lub m.in. przelewem bankowym (szerzej o sposobach płatności w rozdziale IV poniżej).
 8. Zamówienie towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
 9. W przypadku złożenia zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie trzydziestu dni licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży, o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej, z uwzględnieniem pkt. 14 rozdziału II powyżej.
 10. Informacja o dostępności towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym towarze na stronie Sklepu Internetowego.
 11. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu dostawy (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, e-maila. Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
 12. Termin realizacji zamówienia może zostać potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w treści 5. lit. b. powyżej.

 

IV. Sposób i termin zapłaty

 1. Sprzedawca umożliwia następujące formy płatności za zamówiony towar:
  a) gotówką, przy odbiorze przedmiotu zamówienia (tzw. pobranie);
  b) przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego (wplata powinna nastąpić przed odbiorem towaru; tytuł wpłaty powinien zawierać numer zamówienia);
  c) poprzez platformę Przelewy 24 (przedpłata)
 2. W przypadku wyboru opcji zapłaty wskazanej w ust. 1 lit. „b” powyżej za zamówienie należy dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu płatności internetowych – Przelewy 24, w terminie 20 minut od momentu kliknięcia w przycisk „Zapłać teraz” lub „przejdź do płatności”. Prosimy o przygotowanie wszystkich niezbędnych danych do przelewu celem sprawnego dokonania zapłaty za zamówienie.

 

V. Koszty dostawy

 1. Koszty dostawy są każdorazowo podawane w toku wypełniania formularza zamówienia (na stronie Sklepu Internetowego).
 2. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że w danym przypadku zaznaczono inaczej.

 

VI. Warunki reklamacji umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, a w szczególności w przypadku umów sprzedaży rzeczy reklamację wynikającą z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
 2. Celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca się o: przedstawienie dowodu potwierdzającego zakup reklamowego towaru/zawarcia umowy za pośrednictwem formularza zamówień, złożenie oświadczenia (żądania) z opisem reklamacji, oraz o dostarczenie reklamowanego towaru, na adres Sprzedawcy: Zebrzydowice nr 284B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, z dopiskiem: „Reklamacja”.
 3. Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób w jaki została ona zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w zależności od żądania reklamującego, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, cena zostanie obniżona, a w przypadku odstąpienia od umowy środki pieniężne zostaną zwrócone.
 4. Czas na ustosunkowanie się do reklamacji z tytułu rękojmi za wady, z wyłączeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wynosi czternaście dni.
 5. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa i niniejszym Regulaminu.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż koszty określone w pkt 7 i 8 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu, przesyłając go na adres: Zebrzydowice nr 284B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Konsument może zwrócić towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku płatności przez Konsumenta gotówką, przy odbiorze przedmiotu zamówienia (tzw. pobranie), Sprzedawca za zgodą Konsumenta dokona zwrotu płatności przelewem na konto bankowe.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zwrot płatności nie obejmuje kosztów odesłania i opakowania towaru do Sprzedawcy (bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy), które ponosi Konsument.
 9. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do czasu, kiedy otrzyma z powrotem towar lub dowód jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponuje odbiór towaru od Konsumenta.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta,
  nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

VIII. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi za pomocą Serwisu internetowego: usługa umożlwiająca zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych w domenie pratoshoes.pl (korzystanie ze stron internetowych); usługa umożliwiająca zawarcie umowy sprzedaży towarów na odległość poprzez sklep internetowy, konto użytkownika serwisu, usługa przesłania na podany przez Usługobiorcę adres e-mailowy regulaminu lub faktury drogą elektroniczną. Usługa przesyłania newslettera – regulowana jest odrębnym regulaminem.
 2. Usługobiorca może korzystać z Usług, dostępnych poprzez Serwis internetowy, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa rozdziale IX poniżej.

 

IX. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

  a) z dostępem do sieci Internet (zalecana prędkość co najmniej 128 kb/s);

  b) w przypadku komputerów stacjonarnych oraz laptopów, Użytkownik powinien zainstalować przeglądarkę Internet Explorer (w wersji 8 lub nowszej) lub przeglądarkę Google Chrome (w wersji 14.0 lub nowszej) lub przeglądarkę Opera (w wersji 11.1 lub nowszej) lub przeglądarkę Mozilla Firefox (w wersji 3.5 lub nowszej) lub przeglądarkę Safari (w wersji 3.2.2 lub nowszej);

  c) w przypadku telefonów komórkowych (w tym smartfonów) i tabletów, Użytkownik powinien korzystać z systemu operacyjnego: Android 4.0.3. lub iOS 7 lub Windows Phone 10

  d) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektroniczne
 2. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z usługi Newslettera w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. 
 3. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych
  z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, na żądanie Usługobiorcy, przekazane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Usługodawcy.

 

X. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania
i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Serwis bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Z wyłączeniem usługi konta użytkownika, która obowiązuje do momentu usunięta tego konta, w przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Usług udostępnionych z użyciem Serwisu, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwila opuszczenia Serwisu, z wyłączeniem usługi przesłania na adres e-mailowy faktury drogą elektroniczną lub treści regulaminu, która zostaje zakończona po ich przesłaniu na adres wskazany przez Usługobiorcę.
 2. Powyższe usługi wykonywane są na indywidualne żądanie Usługobiorcy, które Usługobiorca może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili, z tymże usługę przesłania faktury drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez Usługobiorcę jest wykonywana na indywidualne żądanie Usługobiorcy złożone w toku zamówienia lub w terminie prawem przewidzianym, a usługa przesłania regulaminu w każdym czasie.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę należy zgłaszać na adres usługodawcy, w ciągu czternastu dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji. Prosimy o zamieszczenie informacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie: „reklamacja SUDE”
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację w zakresie następujących danych osobowych Usługobiorcy składającego reklamację: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, dokładny opis reklamowanej usługi świadczonej drogą elektroniczną, przyczynę reklamacji (uzasadnienie).
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 7. Powyższe, w żadnym przypadku nie ogranicza przewidzianych powszechnie obowiązującym przepisami prawa uprawnień Konsumenta wynikających lub związanych z zawartą umową na odległość.

 

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Sprzedawca (Karolina Pilch-Kędziora, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: FIRMA "PILCH" Karolina Pilch-Kędziora, adres: Zebrzydowice nr 284B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem NIP: 5512359333, REGON: 365279137, adres poczty elektronicznej: sklep@plaro.pl,
  : 510 850 001).
 2. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”) tj. zasad: rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, zgodności z prawem, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
 3. Dane Usługobiorców są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa w następujących odpowiednich celach – w zależności od tego z jakiej funkcjonalności Sklep Internetowego lub z jakiej usługi korzysta lub korzystała dana osoba, której dane dotyczą (bowiem dane te pochodzą wyłącznie z aktywności Usługobiorcy w serwisie internetowym – z kolei zakres tych danych zależy od tego, z jakich usług lub funkcjonalności Usługobiorca korzysta lub korzystał), tj. odpowiednio:

  a)zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO: w celu zawarcia umowy na odległość lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na odległość; w celu wykonania umowy; w celu obsługi konta i rozwiązywania problemów technicznych; w celu kontaktu z Usługobiorcą w związku ze złożoną przez niego ofertą lub wykonaniem umowy; w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu ;

  b) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO: w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na Usługodawcy: w tym w celach księgowych, podatkowych; reklamacyjnych; w celu przekazania informacji na żądanie organu państwowego na podstawie przepisów szczególnych, np. policji, prokuraturze, sądowi;

  c) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji bezpłatnej subskrypcji newslettera;

  d) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na prawnie uzasadniony interes Usługodawcy odpowiednio w postaci następujących celów: w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób, których dane dotyczą (w tym w celu windykacji należności oraz prowadzenia postępowań sądowych i egzekucyjnych); w celach analitycznych, tj. doboru usług do potrzeb Usługobiorców; optymalizacji produktów na podstawie uwag Usługobiorców, zainteresowania Usługobiorców, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji (posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Usługodawcę działań pozwala mu na usprawnienie prowadzonej działalności); w celu oferowania produktów i usług Usługodawcy bezpośrednio Usługobiorcom (marketing lub w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług (marketing) firm współpracujących z Usługodawcą bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność lub innych podmiotów); w celu oferowania produktów i usług Usługodawcy bezpośrednio Usługobiorcom (marketing lub w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług (marketing) firm współpracujących z Administratorem z wykorzystania środków komunikacji elektroniczne - przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,
  w szczególności prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie stosownych zgód, o ile takie zgody zostały zgromadzone; w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom; w celu organizacji akcji promocyjnych, programów promocyjnych i kampanii, w których mogą wziąć udział Usługobiorcy; w celu obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienia rozliczalności (w uzasadnionym celu udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie takich wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności).
 4. Administrator wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest konieczne ze względu na właściwość umowy lub sposób jej realizacji. Odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Usługodawcę lub niemożliwość skutecznego złożenia mu oferty zawarcia umowy sprzedaży na odległość. W pozostałym zakresie brak podania danych (lub jednostkowej danej) może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie innych funkcjonalności lub usługi dostępnej w serwisie.  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne – przy czym konieczne jest uwzględnienie zdań poprzedzających.
 5. Administrator informuje ponadto osobę, której dane dotyczą:

  a) o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

  b) że w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie oświadczenia o wyrażeniu zgody – osoba wyrażający taką zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  c) o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  d) że dane osobowe zostaną usunięte – zgodnie z przepisami prawa – z końcem okresu przechowywania;
  że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator w ramach wykonywanych czynności korzysta z plików cookies (cookie: sesyjne oraz stałe) w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu – dane zawarte w plikach cookies są przetwarzane za każdym razem jak tylko strona serwisu jest przez Usługobiorcę odwiedzana. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do: zarządzania serwisem; stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa; badania zagregowanego ruchu Usługobiorców w ramach serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, a także do optymalizacji serwisu, identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania; zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z formularzy lub podanych przez odwiedzającego danych logowania do Sklepu Internetowego; przystosowania zawartości Sklepu internetowego (m.in.: grafiki, opcji wyboru) do preferencji Usługobiorcy; obsługi koszyka zakupów w Sklepie Internetowym,  tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług;  tworzenia list remarketingowych w oparciu o informacje o zachowaniu, preferencjach i sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony Sklepu Internetowego. Usługobiorca może w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików cookies lub je stosownie ograniczyć – przy czym zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić Usługobiorcy korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego. 

  e) że dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w ust. 3 powyżej – w tym prawidłowego funkcjonowania działalności Administratora, przy uwzględnieniu terminów przedawnienia roszczeń oraz okresu uzasadnionego koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa przepisów prawa obligujących Administratora do przechowywania tychże dokumentów. Administrator jednocześnie informuje, iż termin przedawnienia roszczeń został opisany w art. 118 Kodeku cywilnego, chyba że w danym przypadku ma zastosowanie przepis szczególny. Z kolei w art. 74 ust. 2 lit. 4 ustawy o rachunkowości został opisany przewidziany prawem okres obowiązku przechowywania przez Administratora dowodów księgowych. Administrator jednocześnie wyjaśnia, że: dane zawarte na umowach i załącznikach do tychże umów są przechowywane do trzech miesięcy po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy; dane przekazywane z wykorzystaniem dostępnych formularzy w serwisie są przechowywane przez okres trzech lat celem zachowania zasady rozliczalności; dokumenty związane z rękojmią i reklamacją będą przechowywane przez okres roku po terminie upływie okresu rękojmi lub rozpatrzeniu reklamacji, w zależności, która z tych okoliczności nastąpi później, dane dla celów marketingowych w zakresie przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przewidzianej przepisami prawa – przechowywane będą do momentu wycofania zgody; z kolei w przypadku przetwarzania tychże danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu (żądania zaprzestania przetwarzania danych przez osobę, której dane dotyczą).

  f) że w ramach serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu Usługobiorcy mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Instagram w celu umożliwienia Usługobiorcy skorzystanie z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z tychże dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym Administrator informuje, iż nie ma wpływu na prowadzoną przez tychże dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby przed skorzystaniem z funkcjonalności/zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Usługobiorca zapoznał się z regulacjami dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies tychże podmiotów, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem tychże stron lub serwisów w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

  g) Odbiorcami danych Usługobiorców – w zależności od zakresu i celu przetwarzanych danych, zgodnie z ust. 3 powyżej, mogą być, na zasadach przewidzianych prawem, w zakresie danego celu przetwarzania, odpowiednio:
  1. w zakresie realizacji umowy sprzedaży zawartej na odległość: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, jeżeli przedmiot umowy będzie miał zostać dostarczony drogą inną niż elektroniczną; bankom lub podmiotom prowadzącym system płatności elektronicznej, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń; podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie w celu realizacji umowy; podmioty świadczące pomoc prawną, księgową – celem realizacji uprawnień i obowiązków przewidzianych prawem (w tym zabezpieczenia praw i dochodzenia roszczeń z umowy);
  2. w każdym przypadku organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przepisami prawa, np.: urząd skarbowy, policja, prokuratura;
  3. podmioty świadczące usługi marketingowe – celem wsparcia Administratora w promocji towarów, organizacji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i kampanii;
  4. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT – w zakresie utrzymania prawidłowości działania Systemu, jego aktualizacji, napraw, oraz wprowadzenia lub ulepszenia funkcjonalności.

 

XII. Spory

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających lub związanych: ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę/Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu powstałych pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Usługobiorcą/Klientem, który nie jest Konsumentem; lub z umową zawartą na odległość pomiędzy ww. Stronami (nie konsumentem) zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla miasta Krakowa.
 2. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację - Sprzedawca wyrazi zgodę). Dostęp do ww. procedur jest opisany w polskim Kodeksie postepowania cywilnego oraz Ustawie o ochronie konkurencji
  i konsumentów. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje, iż na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. pod adresem (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL) dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

XIII. Postanowienia Końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa o ochronie danych osobowych.
 3. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w zdaniach następujących. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania
  i umieszczenia na stronie internetowej sklepu internetowego. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy) – zatem zmiana regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej zawarte.
 4. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w serwisie internetowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią serwisu internetowego w tym m.in. utwory, prawa do znaków towarowych, należą do Sprzedawcy lub podmiotów, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualne
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 września 2019 r.

 

Lista załączników do Regulaminu:

 1. Załącznik nr 1 Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
 2. Załącznik nr 2 Formularz reklamacyjny

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl